POMOC DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

72

Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Przyjęte rozporządzenie ma na celu uruchomienie nowych form pomocy – dopłat dla producentów świń oraz do powierzchni gruntów ornych. Pomoc zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku, po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.

POMOC DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

► ARiMR będzie udzielać pomocy producentom świń:

 • którym został nadany numer identyfikacyjny;
 • będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;
 • którzy w dniu 15 marca 2023 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie;
 • którzy zgłosili ARiMR do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r.

► Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 31 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

► Pomoc będzie wynosiła 100 zł do każdej  sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.

POMOC DLA PRODUCENTÓW STOSUJĄCYCH MATERIAŁ SIEWNY ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY

► ARiMR będzie udzielać dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w plonie głównym. O powyższą pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni:

 • którym został nadany numer identyfikacyjny;
 • którzy zakupili od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych;
 • którzy posiadają gospodarstwo rolne.

► Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do 14 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

► Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon, jednak nie większej niż 50 ha. Stawki pomocy proponuje się w wysokości:

 • 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami  pastewnymi;
 • 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, dlatego zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (2023/C 101/03).

Źródło: MRIRW

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments