Pomoc finansowa dla producentów kalafiorów lub brokułów

56

Zgodnie z § 13zzi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 30 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kalafiorów lub brokułów.

O pomoc może się ubiegać producent rolny będący producentem kalafiorów lub brokułów, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i może być udzielana na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej.

Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi rolnemu będącemu producentem kalafiorów lub brokułów:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
 3. który zawarł umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot, z którym zawarł umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie;
 4. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 30 października 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 października 2023 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

 

Za datę złożenia wniosku uważa się:

 1. w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;

lub

 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla pocztowego);

lub

 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

 

 

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów oraz stawki pomocy.

Do wyliczenia powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów przyjmuje się iloraz ilości kalafiorów lub brokułów nieodebranych przez podmiot, z którym producent rolny zawarł umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, oraz średniego plonu uprawy kalafiorów lub brokułów w 2021 r. zebranych z 1 ha ustalonego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z § 13zzi ust. 7 rozporządzenia stawka wynosi 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów.

Zgodnie z § 13zzi ust. 8 rozporządzenia w przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Limity

Przedmiotowa pomoc jest pomocą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych i może być kumulowana, w odniesieniu do wnioskodawcy, z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 2023/C 101/03 (Dz. Urz. UE. C. z 2023 r. Nr 101 str.3) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:

 • produkcji podstawowej produktów rolnych – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 250 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 300 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w innych sektorach – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 2 mln EURO.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta kalafiorów lub brokułów, wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Beneficjent pomocy nie może być przedsiębiorstwem objętym sankcjami przyjętymi przez UE, w tym między innymi:

 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • przedsiębiorstwem będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy; ani
 • przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającego pomoc dla producentów rolnych będących producentami kalafiorów lub brokułów, pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kalafiorów lub brokułów należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe); pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84

źródło: ARiMR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments