Przypomnienie o obowiązku uzyskania opinii izby rolniczej w sprawie ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy

47

19 października br.  ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Oznacza to wzrost o 15,58 zł (21%) w stosunku do roku ubiegłego.

Wobec tego należy przygotować się na wzrost wymiaru podatku rolnego, chociaż rady gminy, po zasięgnięciu opinii miejscowej izby rolniczej, mają możliwość przyjąć niższą kwotę niż ta, która wynika z komunikatu Prezesa GUS.

Wszystko w rękach rad gmin, gdyż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym – do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy [art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)].

Jeśli organ gminy zamierza obniżyć średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, powinien wcześniej zasięgnąć opinii właściwej miejscowo izby rolniczej. Art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach prawa miejscowego, dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Nieprzedstawienie stanowiska przez Izbę w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutkuje akceptacją przedłożonego projektu.

Zgodnie z art. 89 i nast. ustawy o samorządzie gminnym – podjęcie uchwały bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym przypadku opinii izby rolniczej, może skutkować unieważnieniem tego aktu. Przy ustalaniu wymiaru podatku rolnego należy pamiętać, że opinia Izby potrzebna jest dopiero wówczas, gdy organ gminy wnioskuje o wydanie opinii w sprawie obniżenia, w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, średniej ceny skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego. Jeśli zachodzi taka przesłanka, projekty uchwał w tej sprawie należy przesłać na adresy właściwych miejscowo Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie upoważnienia Prezesa WIR, opinię w tej sprawie wydają Przewodniczący Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2024,270,10.html

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments