WIR interweniuje w KRIR w sprawie pomocy dla gospodarstw trzodowych!

91

W dni wczorajszym tj. 22 marca br. Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza w kwestii odmownych decyzji jakie otrzymują rolnicy z Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania pn. „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

Jednym z warunków otrzymania pomocy było spełnienie wymogu, aby rolnik ubiegający się w ww. wsparcie „zgłosił do dnia 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanego w dalszej części IRZ, oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.”. jak również „zgłosił do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy do IRZ, oznakowanie co najmniej 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonego w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia od dnia 1 kwietnia 2022 r.”.

Szczególnie znaczenie w przypadkach małych gospodarstw do 10 ha gruntów rolnych ma natomiast punkt: „spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: otrzymanie płatności za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożenie 2022 r. wniosku o przyznanie tej płatności. – W przypadku, gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane,co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych”.

Wielkopolska Izba Rolnicza dostrzega, że w ramach wypełniania wniosku obszarowego w roku 2022 aplikacja obsługująca wnioski nie poinformowała wielu producentów o przekroczeniu powierzchni głównej uprawy powyżej 75% (tym bardziej, że gospodarstwa te były zwolnione z obowiązku dywersyfikacji upraw oraz obszarów proekologicznych (EFA); o powyższym błędzie informowani byli jedynie producenci zgłaszający powierzchnię powyżej 10 hektarów gruntów ornych), w związku z czym odmowy przyznania wparcia można uznać za bezzasadne w związku z powołaniem się na przepisy i obwarowania działających wstecz, o których rolnicy nie mieli świadomości w momencie składania wniosków w latach 2021-2022.

Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego rozporządzenie dotyczące wparcia do urodzonych prosiąt jest zatem rozbieżne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu dotyczącym dopłat bezpośrednich sprawiając, że zawarte w nich zapisy niejako z urzędu wykluczają i dyskryminują część producentów uprawnionych do ubiegania się o w/w wsparcie, co jest niezgodne z równym traktowaniem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do Prezesa KRIR o pilną interwencję w tej sprawie i podjęcie odpowiednich działań mających na celu wprowadzenie zmian do ww. rozporządzenia oraz uruchomienie kolejnej transzy tej pomocy, która objęłaby wykluczonych do tej pory rolników. Zwracamy jednocześnie uwagę na zapaść polskiego sektora produkcji wieprzowiny, która objawia się gwałtownym spadkiem liczby stad oraz rosnącym, ujemnym bilansem w obrocie wieprzowiną. Przy znaczącej, ciągle dużej konsumpcji wieprzowiny w Polsce, musimy ją dzisiaj importować. Nakładanie niepotrzebnych warunków administracyjnych w zakresie uruchamianej pomocy uważamy w tej sytuacji za zbędne.

Jak tylko otrzymamy odpowiedź niezwłocznie ją Państwu przekażemy.

Opracowanie:

Aleksander Poznański

Źródło: WIR.ORG.PL

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments