Aby rolnik mógł otrzymać dopłaty bezpośrednie musi spełnić określone warunki

70

Kim jest rolnik aktywny zawodowo?

Wielkopolska Izba Rolnicza rozpoczyna cykl artykułów pn. „ABC nowych dopłat”, czyli publikacji dotyczących nowego Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W dniu wczorajszym tj. 15 marca br. rozpoczęło się składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r.

Aby rolnik mógł otrzymać dopłaty bezpośrednie musi spełnić określone warunki, które potwierdzą, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo.

Warunkiem otrzymania dopłaty będzie spełnienie kryterium rolnika aktywnego zawodowo. Rolnik będzie uznany za aktywnego zawodowo jeżeli kwota otrzymanych płatności bezpośrednich za poprzedni rok nie przekracza 5 tys. EUR. Jeżeli rolnik nie złożył wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w poprzednim roku, łączną kwotę płatności bezpośrednich określa się mnożąc liczbę kwalifikujących się hektarów lub zwierząt zgłoszonych przez  tego rolnika w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności przez średnią krajową płatność na hektar lub do  zwierząt za poprzedni rok (lub za dany rok jeśli jest to pierwszy rok stosowania PS).

W przypadku, gdy kwota ta przekracza 5 tys. EUR, rolnik zostanie uznany za aktywnego jeżeli:

  • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) działalność rolnicza tego rolnika została wskazana jako główna lub,
  • dokumenty z KRS lub REGON  potwierdzą, że wykonywana  przez  tego rolnika  działalność rolnicza stanowi główną działalność gospodarczą lub,
  • udokumentuje, że:

– jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub

– roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi, co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej.

Do przychodów z działalności rolniczej wlicza się pomoc finansową w ramach EFRG i EFRROW, przejściowe wsparcie krajowe oraz pomoc, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 743 oraz z 2022r. poz. 807), przyznaną w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

Te dane będzie weryfikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z bazy danych wniosków składanych za rok ubiegły oraz dostępnych baz ewidencji działalności gospodarczej. Warunki definicji aktywnego rolnika są tak sformułowane, że praktycznie wszyscy rolnicy będą się tu kwalifikowali.

Za rolników nieaktywnych, co do zasady uznawane będą podmioty:

  • administrujące portami lotniczymi,
  • administrujące wodociągami,
  • administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
  • świadczące usługi przewozu kolejowego,
  • świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

Z danych Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa (na dzień 16.03.2023r. godzina 11:00) wynika, że do tej pory złożonych zostało 2844 wniosków – w Wielkopolsce było to 149 wniosków. Szczegóły mogą Państwo zobaczyć w tabeli poniżej.

Na razie widoczny jest  brak wnioskowania o ekoschematy – może to wynikać to z faktu, iż dopiero w dniu wczorajszym (15.03) pojawiło się rozporządzenie. Wielkopolska Izba Rolnicza wielokrotnie zwracała uwagę w swoich wystąpieniach na to, aby przyśpieszyć publikację tych rozporządzeń – na dzień dzisiejszy nie ma także rozporządzeń dotyczących dobrostanu zwierząt i istnieją obawy, że ukaże się ono dopiero w kwietniu.

W jutrzejszym ABC przedstawimy jakie warunki rolnik musi spełniać, a czego jeszcze nie musi spełniać, aby dotrzymać dopłaty oraz jaka jest wysokość dopłat podstawowych.

Opracowanie:

Aleksander Poznański

Andrzej Przepióra

źródło: WIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments