Prognozujemy ile będzie wynosić przeciętna cena skupu pszenicy w 2024

44
foto: istockphoto

LEPSZE ZBIORY KUKURYDZY W POLSCE W 2023

  • W grudniu’23 GUS skorygował w górę swój wcześniejszy szacunek krajowej produkcji zbóż w 2023. Zgodnie z nim, tegoroczne zbiory zbóż ogółem wzrosły o 0,5% r/r (we wrześniu oczekiwano spadku o 1% r/r) z uwagi na 8-proc. wzrost produkcji kukurydzy. Zbiory zbóż podstawowych obniżyły się o 2% r/r.
  • 4q23 nie przyniósł istotnych zmian w ocenie światowej produkcji zbóż ogółem w sez. 2023/24. Według USDA zwiększyła się ona o 2,1% r/r, głównie w wyniku lepszych zbiorów kukurydzy (+5,6% r/r). Poprawiły się jednak prognozy zbiorów rosyjskiej pszenicy i kukurydzy w Ukrainie.WCIĄŻ DYNAMICZNY POLSKI EKSPORT ZBÓŻ
  • Z danych KE wynika, że unijny import kukurydzy od 1 lip. do 10 gru’23 zmalał o 43% r/r. Zapotrzebowanie na kukurydzę w krajach UE-27 nie jest tak wysokie z uwagi na lepsze zbiory w 2023. Wciąż na podwyższonym poziomie pozostaje unijny import pszenicy – w analogicznym okresie wzrósł 11% r/r, z czego przywóz z Ukrainy, mimo ograniczenia przywozu do krajów ościennych UE, zwiększył się o blisko 13% r/r. Za zwiększone zakupy z Ukrainy odpowiadała w głównej mierze Hiszpania (bardzo niskie zbiory w 2023). Jednocześnie warto zauważyć, że unijny eksport pszenicy zmniejszył się w tym okresie o 18% r/r.
  • Dobrze radzi sobie natomiast polski eksport zbóż. Z danych GUS wynika, że w pierwszych 4 mies. sez. 2023/24 (od lipca) wyniósł 4,7 mln t i był o 33% (+1,1 mln t) wyższy od wysokiego poziomu notowanego w analogicznym okresie przed rokiem. Jednocześnie polski import zmniejszył się o 68% r/r (-0,89 mln t), częściowo w wyniku ograniczeń na przywóz z Ukrainy, co pozwoliło na zwiększenie salda w polskim handlu zagranicznym zbożami w tym okresie o nieco ponad 2 mln t. Większy wolumen sprzedaży to wynik wzrostu wywozu do krajów afrykańskich, w największym stopniu do Nigerii.MOCNY PLN NIE SPRZYJA CENOM ZBÓŻ

• Według GUS w listopadzie 2023 przeciętna krajowa cena skupu pszenicy, podobnie jak kukurydzy, była niższa o 43% r/r. Ceny zbóż od sierpnia do listopada 2023 pozostawały w trendzie bocznym. Niemniej koniec 4q23 przyniósł zauważalne obniżki cen na rynku krajowym, spowodowane w dużej mierze zmianami na rynku walutowym. W połowie grudnia ceny pszenicy konsumpcyjnej (za MRiRW) były niższe o 4% niż przed miesiącem, ceny pszenicy paszowej zmalały o 10,6%, a kukurydzy paszowej o 6,5%.

PERSPEKTYWY 2024

Przy założeniu światowych zbiorów w sez. 2024/25 na poziomie średniej wieloletniej i braku incydentalnych zdarzeń, w tym tych wynikających z geopolityki, możemy przyjąć, że ujemna roczna dynamika cen utrzyma się do końca 2024. Prognozujemy, że przeciętna cena skupu pszenicy GUS w 2024 będzie niższa o 12-26% r/r, z czego w 1h24 o 20-29% r/r. W kolejnych kwartałach będzie pojawiać się więcej informacji nt. możliwego poziomu zbiorów w 2024 (ryzyko zmian pogodowych), co pozwoli na lepsze oszacowanie przyszłego poziomu cen. Skalę spadków ograniczać będą możliwy wzrost popytu na surowce rolne, w tym spekulacyjnego (obniżki stóp procentowych) oraz relatywnie niski poziom światowych zapasów zbóż na koniec sez. 2023/24.

 

Źródło: MRiRW, GUS, USDA, KE, IGC, PKO Bank Polski

page2image28032768

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments