MRiRW w sprawie możliwości dokonywania zmian w zadeklarownych ekoschematach

74

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 24 sierpnia 2023 r., w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach złożonych o przyznanie płatności w ramach ekoschematów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 20 września 2023 r., informuje co następuje:

Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dokonanie zmian w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR). Na etapie negocjacji projektu zmian w PS WPR, KE zgłosiła szereg zastrzeżeń. Uzgodnienie wszystkich zgłoszonych przez KE uwag w terminie niezagrażającym realizacji płatności bezpośrednich w bieżącej kampanii nie było możliwe.
Wobec powyższego, w ramach ww. zmiany PS WPR, zdecydowano o wprowadzeniu wyłącznie zmian obejmujących:
1) wprowadzenie nowej interwencji w ramach płatności bezpośrednich – Płatność dla małych gospodarstw;
2) zwiększenie puli środków finansowych na uzupełniającą płatność
podstawową.
Polska otrzymała w dniu 30 sierpnia 2023 r. decyzję wykonawczą (nr decyzji C(2023)5859) zatwierdzającą zmiany PS WPR dotyczącego unijnego wsparcia finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuuje współpracę z KE w odniesieniu do propozycji zmian PS WPR.
Planuje się, że zmiany, które pozostają aktualne i uzasadnione, zostaną przekazane do KE w ramach kolejnego wniosku o zmianę PS WPR.
W związku z powyższym, składanie zmian do wniosków o przyznanie płatności w ramach ekoschematów, zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków1, możliwe było jedynie w terminie do dnia 30 czerwca, a z zastosowaniem kary – w wysokości 1% danej płatności za każdy dzień opóźnienia – do dnia 25 lipca.
Przy czym zgodnie z art. 147c ustawy o Planie Strategicznym2, kar tych nie stosuje się w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności do ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi złożonych w 2023 r. lub ich zmian dokonanych w 2023 r. lub wniosków o przyznanie płatności ekologicznych złożonych w 2023 r. lub ich zmian dokonanych w 2023 r. w zakresie dotyczącym upraw paszowych na gruntach ornych, trwałych użytków zielonych i premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie interwencji rolnictwo ekologiczne.
W kontekście powyższego należy również wskazać, że w przepisach ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym3, uregulowano możliwość dokonywania zmian w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w tym złożenie nowych wniosków o przyznanie płatności, z zastrzeżeniem, że zmiany takie lub możliwość złożenia nowego wniosku w ramach tego ekoschematu będą możliwe o ile KE wyrazi zgodę.

Niezależnie od powyższego, należy mieć na względzie, że zgodnie z przepisami rozporządzenia ekoschematowego4 rolnik jest obowiązany do poinformowania kierownika biura powiatowego ARiMR o zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności, jakie zaszły od dnia złożenia tego wniosku, nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności w ramach ekoschematów.

1 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2023 r. (Dz. U. poz. 907)
2 ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 412 i poz. 1530)
3 ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 1530)

4 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493).

 

Pismo KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

źródło: KRIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments