ARiMR odpowiada na pytanie samorządu o stan wypłat pomocy do zbóż i nawozów

74
foto: istockphoto

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 14.09.2023 r. w sprawie realizacji pomocy dla producentów:

— pszenicy lub gryki,

— pszenicy, gryki oraz kukurydzy,

— innych zbóż i rzepaku,

— do zakupionych nawozów, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Zarudzki przekazał poniższą informację o realizacji poszczególnych rodzajów pomocy.

Zgodnie z danymi na dzień 14.09.2023 r. wypłata środków dla pomocy uruchomionych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.), przedstawia się następująco:

— pomoc dla producentów pszenicy, gryki oraz kukurydzy – przekazano kwotę 711.950.325,13 zł,

— pomoc dla producentów pszenicy lub gryki – przekazano kwotę 1.880.200.546,60 zł,

— pomoc do zakupionych nawozów – przekazano kwotę 625.346.756,00 zł.

W dniu 31 lipca 2023 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy do zbóż (innych niż pszenica i gryka), nasion rzepaku i rzepiku oraz kukurydzy. Zostało złożonych ponad 130 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy. Środki określone w rozporządzeniu (UE) nr 2023/739 wynoszą 29,5 mln euro i zostaną uzupełnione przez wkład krajowy w tej samej wysokości. Uwzględniając kurs euro wynoszący 4,67 zł/euro koperta finansowa wynosi 275,53 mln złotych i musi zostać wypłacona rolnikom do końca września 2023 r. Środki określone w rozporządzeniu (UE) nr 20231343 wynoszą 3933 mln euro i zostaną uzupełnione przez wkład krajowy w podwójnej wysokości wsparcia unijnego. Uwzględniając kurs euro wynoszący 4,4388 zł/euro koperta finansowa wynosi 523,734 mln zł i musi być wypłacona rolnikom do końca grudnia 2023 r. W sumie koperta finansowa do realizacji wynosi 799,264 mln złotych.

Po zakończonych kontrolach administracyjnych Agencja przystąpiła do naliczania pomocy. Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762 ze zm.) pomoc jest udzielana według kolejności złożenia wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do wysokości sumy kwoty środków, o których mowa w:

— art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2023/739, wyrażonej w złotych, oraz równowartości tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa i

— art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2023/1343, wyrażonej w złotych, oraz dwukrotności tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa.

Pomoc została przyznana dla 73,5 tys. rolników na kwotę 773 mln zł. Ze względu na możliwość złożenia odwołań została zabezpieczona kwota w wysokości 26 mln zł. Zgodnie z § 7 rozporządzenia krajowego kierownicy biur powiatowych ARiMR w terminie do dnia 15 września wydali decyzje w sprawie przyznania pomocy. Ze względu na brak spełnienia warunków dla przyznania pomocy dla 3 tys. rolników zostały wydane decyzje odmowne.

Ze względu na wykorzystanie środków finansowych i podejmowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania zmierzające do przyznania przez Komisję Europejską zwiększonej części pomocy krajowej, tj. zmianę art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1343, w celu umożliwienia realizacji pomocy wszystkim wnioskującym i spełniającym warunki do jej przyznania. Do ponad 51 tys. rolników zasłały wysłane pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji.

Biura Powiatowe Agencji zostały zobowiązane do przekazywania List Zleceń Płatności do dnia 20 września 2023 r., co umożliwi realizację przyznanych płatności do końca września, pod warunkiem uzyskania decyzji pozytywnej.

Źródło: KRIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments