Dodatkowe dopłaty do utylizacji azbestu

69

w związku z działaniem 5 pn. „Wsparcie inwestycji w rolnictwie w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności1 inwestycji pn. „A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej2 podzielił program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”3 na dwie części tj.
– Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, której ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze obiektów budowlanych z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach KPO;
– Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, której ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach KPO, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej KPO.
Celem Części 2) Programu jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania odpadów zawierających azbest na mieszkańców obszarów wiejskich. Program ma komplementarny charakter z wyżej wspomnianym działaniem 5 pn. „Wsparcie inwestycji w rolnictwie w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska”. Budżet części 2) Programu ustalono na poziomie 200 mln zł, natomiast planowana wartość wskaźnika
osiągnięcia celu wynosi co najmniej 285 714 Mg.

W ramach Części 2) Programu dofinansowane będą przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych.
NFOŚiGW, w terminie od 15.06 – 28.06.2023 r. (lub do wyczerpania alokacji środków), przeprowadził nabór wniosków, który był skierowany do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4. NFOŚiGW po pozytywnej ocenie wniosków, złożonych przez wfośigw, będzie podpisywał umowy z wfośigw. Po podpisaniu umów wfośigw będą przyjmować wnioski Beneficjentów końcowych (Gminy), działających na rzecz ostatecznych odbiorców korzyści Działania A1.4.1. Uprzejmie informuję, że terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej właściwego wfośigw.
Szczegółowe informacje nt. naboru przeprowadzonego przez NFOŚiGW znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20214.

1 dalej: KPO

2 dalej: NFOŚiGW

3 dalej: Program

4 dalej: wfośigw

Pismo KRIR >>>

Pismo MKiŚ >>>

Źródło: KRIR / LIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments