KPO: w czerwcu kolejne trzy nabory

75

W czerwcu 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomi trzy nowe nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Rolnicy będą mogli uzyskać pomoc na zakup i montaż silosów oraz na rozwój infrastruktury do przechowywania i dystrybucji hurtowych ilości produktów. Organizacje pozarządowe będą zaś mogły otrzymać wsparcie na inwestycje w infrastrukturę służącą redystrybucji żywności na cele społeczne.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 5 czerwca 2023 r. uruchomi nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych, w tym na budowę magazynów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych, w tym budowy magazynów, z PROW 2014-2020

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. ARiMR będzie także prowadziła nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D).

Można będzie uzyskać wsparcie obejmujące następujące koszty:

 • zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
 • zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
 • zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
 • ogólne, związane z wydatkami, o których mowa w wymienionych punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Warunki otrzymania pomocy są następujące:

 • Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
 • O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą.
 • Pomoc dotyczy gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
 • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.
 • W związku z realizacją operacji wartość dodana brutto w gospodarstwie ma wzrosnąć co najmniej o 10 proc. w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
 • Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Można otrzymać wsparcie w wysokości:

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych w okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi:

 • 600 tys. zł w przypadku inwestycji związanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
 • 250 tys. zł. w pozostałych przypadkach.

Wymienione limity nie łączą się.

Pomoc jest przyznawana na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Wsparcie na zakup i montaż silosów

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy będą mogli składać drogą elektroniczną do ARiMR wnioski na częściową refundację zakupu nowego silosu wraz z niezbędnym wyposażeniem. Refundacją będą mogły być objęte również koszty montażu i transportu.

Wsparcie będzie udzielane do:

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodego rolnika;
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku rolnika, który nie jest młodym rolnikiem.

Poziom udzielonego wsparcia wynosi nie więcej niż:

 • 60 tys. zł – w przypadku młodego rolnika;
 • 50 tys. zł – w przypadku rolnika, który nie jest młodym rolnikiem.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-infrastruktury-magazynowania-sluzacej-zwiekszeniu-odpornosci-gospodarstw-rolnych-na-kryzysy.

Wsparcie na rozwój infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów

Od 1 do 30 czerwca 2023 r. ARiMR będzie przyjmowała w formie papierowej wnioski o przyznanie wsparcia dla mikro-, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji hurtowych ilości produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

W przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych wsparcie jest udzielane na inwestycje infrastrukturalne służące do przechowywania i dystrybucji artykułów rolno-spożywczych.

Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu, który wynosi 15 mln zł na ostatecznego odbiorcę wsparcia.

Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 250 tys. zł.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-w-zakresie-przechowywania-lub-wprowadzania-do-obrotu-produktow-rolnych-rybolowstwa-lub-akwakultury-oraz-artykulow-rolno-spozywczych.

Wsparcie infrastruktury służącej do redystrybucji żywności na cele społeczne

Od 1 do 30 czerwca 2023 r. ARiMR będzie przyjmowała w formie papierowej wnioski o przyznanie wsparcia dla organizacji pozarządowych na budowę i modernizację budynków oraz zakup maszyn i środków transportu do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania i redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków.

Wsparcie będą mogły uzyskać:

 • organizacje pozarządowe, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku;
 • banki żywności, prowadzące działalność polegającą na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia i rozdzielaniu jej nieodpłatnie wśród osób potrzebujących.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 4 mln zł na ostatecznego odbiorcę wsparcia.

Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 tys. zł.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-organizacji-zajmujacych-sie-redystrybucja-zywnosci-na-cele-spoleczne.

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments